Personvern

Når du er i kontakt med meg som klient vil jeg behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles er Laila C. Bråten, som kan kontaktes ved spørsmål. 

1. Jeg samler inn og behandler følgende personopplysninger:

- Kontaktinformasjon:

  • Navn, adresse og fødselsdato, samt telefonnummer og e-postadresse
  • Opplysninger om helse og tidligere behandling og eventuell medisinering, i den grad slike opplysninger er nødvendig/til hjelp i behandlingsopplegget
  • Øvrige personlige forhold om klienten, i den grad slike opplysninger er nødvendig/til hjelp i behandlingsopplegget

2. Hvorfor samler jeg inn personopplysninger og hva slags informasjon samler jeg inn

Jeg samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål:

- Kontaktinformasjonen: for å administrere klientforholdet

- Helseopplysninger: for å kunne behandle / følge opp klienten på best mulig måte

3. Behandling vil omfatte følgende:

- Behandling av personopplysningene vil bestå av å registrere og lagre kontaktinformasjon i mitt arkiv, samt oppdatere denne ved endringer

- Behandling av helseopplysningene vil bestå av å registrere/notere ned nødvendig informasjon som klienten gir muntlig når vedkommende er til behandling/oppfølging og lagre denne informasjonen i mitt arkiv. Helseopplysninger vil slettes når det ikke er behov for disse opplysningene i den behandlingen klienten får hos meg eller når behandlingen og/eller klientforholdet endelig avsluttes

- Verken kontaktinformasjon eller helseopplysninger vil bli tilgjengeliggjort, spredt eller overført til andre på noen tidspunkt med unntak av det som fremgår under

4. Utlevering av personopplysninger til andre

Jeg gir ikke personopplysninger jeg behandler videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med klienten, klientens skriftlige samtykke eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Dersom jeg bruker en IT-leverandør for å håndtere mine it-systemer, og det er nødvendig for dem å få adgang til mitt arkiv med personopplysninger, vil jeg inngå en avtale med dem for å ivareta informasjonssikkerheten over dine personopplysninger i alle ledd av behandlingen.

Jeg benytter meg av følgende IT-leverandør (såkalt: databehandler) per i dag:

• Fiken Regnskapsprogram

All behandling av personopplysninger som jeg foretar vil uansett skje innenfor EU/EØS-området.

5. Lagringstid

Jeg lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Det betyr at når klientforholdet og/eller behandlingen av deg er endelig avsluttet. Personopplysninger som jeg behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

6. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene jeg behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i rettighetene på: www.datatilsynet.no

7. Klager

Dersom du mener at min behandling av personopplysninger ikke stemmer med det jeg har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på: www.datatilsynet.no

8. Endringer

Hvis det skulle skje endring av mine tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis jeg har dine kontaktopplysninger, vil jeg gjøre deg oppmerksom på disse foran

© Norske Rosenterapeuters Forening (NRF)